Mesafeli Satış Sözleşmesi

Anasayfa > Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Mesafeli Hizmet Sözleşmesi ("Sözleşme"); adresi 6. maddede belirtilen ("Alıcı”) ile adresi 5. Maddede belirtilen (“Sağlayıcı”) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
Sağlayıcı : İşbu sözleşme kapsamında Alıcı’nın talep etmiş olduğu hizmeti sağlayan kişiyi
Hizmet : Alıcı tarafından internet sitesinde (yuklego.com) belirtilen ve bedel karşılığında talep edilen taşıma hizmetinin yapılmasını
Kanun : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u 

Kurye: Yüklego sistemine kayıtlı motosiklet ve hafif ticari araç yasal ruhsatı olan yük taşıma aracı, araç maliki ve yardımcı personelinden oluşan gerçek veya tüzel kişiyi
Alıcı : Yuklego.com üzerinden hizmet talep eden gerçek kişiyi Platform Alıcı ve Kurye’nin yüklego.com veya Yüklego mobil uygulaması üzerinden erişim sağlayarak bir araya geldiği sanal ortamı

Sözleşme : Sağlayıcı ve Alıcı arasında akdedilen işbu Sözleşme’yi

Taraflar : Sağlayıcı ve Alıcı’yı

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a uygun olarak düzenlenmiştir.

3.2. Taraflar işbu Sözleşme tahtında 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’ndan ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

3.3. Yuklego.com platformunun vermiş olduğu hizmet; şartları dairesinde, Alıcı’nın ihtiyacı olan Türkiye sınırları içerisindeki motosiklet ve hafif ticari araçlarla farklı ebatta taşıtlar ile yük ve gönderileri yine Alıcı’nın talep etmesi durumunda gün içerisinde koli, paket, ürün ve benzeri motosiklet ile taşınamayacak büyüklükteki gönderilerini Yüklego.com sistemine kayıtlı araçlı kurye ile Yuklego.com aracılığı ile taşınmasıdır.

3.4. Hizmet yerine getirilirken Alıcı tarafından, Sağlayıcının sunduğu hizmete ilişkin ek hizmet talep etmesi durumunda, işbu sözleşme talep edilen ek hizmetler bakımından da çerçeve hükmündedir.

4. ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

4.1 ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme’nin ALICI tarafından YUKLEGO.COM’dan kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce YUKLEGO.COM’un ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder.

a) SAĞLAYICI'nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,
b) Hizmetin YUKLEGO.COM'dan alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,
c) Sözleşme konusu hizmetler için yuklego.com tarafından kabul edilen ödeme yöntem araçları ile Hizmetler'in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere Alıcı’nın Sağlayıcı’ya ödeyeceği toplam bedel),
d) Hizmetler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda Taraflar’ın sorumlulukları,
e) Alıcı’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda Alıcı’nın hakkını kaybedeceği
f) Cayma hakkının bulunduğu durumlarda ilgili tüm mali hususlar ( Masrafı ve Hizmet bedelinin iadesi)
g) Alıcı’nın yuklego.com'da dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detaylarını,
h)Mahiyetine göre bu Sözleşme'de de yer alan diğer tüm hizmet şartları ile işbu Sözleşme Alıcı tarafından yuklego.com’dan onaylanarak kurulduktan sonra Alıcı’ya elektronik posta ile gönderildiğini,
ı) Uyuşmazlık hallerinde Alıcı’nın Yuklego.com üzerinden şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ve yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemelerine yapabileceği.

SAĞLAYICI BİLGİLERİ

Ünvanı : Arif Güvenç (Yüklego Mobil Teknoloji )
Adresi: Kaptanpaşa Mahallesi Yay Sokak No:72/B Beyoğlu/İstanbul
Telefon : 0 212 235 42 05
E-posta : [email protected]

ALICI BİLGİLERİ

Ad Soyad :
Telefon :
E-posta :

4. FATURA BİLGİLERİ

Hizmet karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri Platform’a kayıtlı kuryeler tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler Sağlayıcı’dan talep edilemeyecektir.

8. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ

8.1. Hizmetin temel özellikleri yuklego.com sitesinde yer almaktadır. Hizmetlerin temel özelliklerini kabul işlemi süresince inceleyebilirsiniz.
8.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
8.3. Sözleşme konusu hizmete ilişkin olarak otoyol, köprü vb. ücretler, niteliği gereği önceden hesaplanamayacağından bu ücretler iş sonunda Kuryeler tarafından Alıcı’ya bildirilecektir. Bu ücretlendirmenin hesaplanmasında Kurye’nin kullandığı güzergaha göre Karayolları Genel Müdürlüğü Otoyol ve Köprü Geçiş Ücretleri dikkate alınacaktır.
8.4. İşbu sözleşmenin m.8/3 fıkrasındaki hüküm saklı kalmak kaydıyla Sözleşme konusu hizmetin tüm vergiler dâhil fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Hizmet Açıklaması

Peşin Fiyatı

Ara Toplam (KDV Dahil)

 

 

 

 

 

 

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1.İşbu sözleşme ile verilen hizmetin kapsamı Sağlayıcı’nın işbu sözleşmenin 8.maddesinde belirtilen, Alıcı tarafından seçilen hizmetler ile sınırlıdır.

9.2. Sağlayıcı işbu sözleşme kapsamında Taşıma İşleri Komisyoncusudur. Bu itibarla Sağlayıcı gönderi taşımayı üstlenirken Alıcı kararlaştırılan ücreti ödemekle yükümlüdür.

9.3. Alıcı, nakit para, çek, senet, altın vb. değerli madde ve taşlar, döviz gibi kıymetli evrak ve maddeler, etrafına zarar verici, bozulabilir, kokan, parlayıcı, patlayıcı, zehirli maddeler, gaz ve petrol ürünleri ve taşınması yasaklanmış olan hiçbir madde veya gönderiyi bu hizmet kapsamında taşıtmayı talep edemez. Bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere taşınması yasaklanmış olan maddelerin Alıcı tarafından taşıtılması halinde doğacak olan her türlü hukuki ve cezai sorumluluk ve dolaylı ve doğrudan bütün zararların tazmininden Alıcı münferiden sorumludur. Alıcı bu durumu bilmediğini Sağlayıcı’ya karşı ileri süremeyeceğini gayri kabili rücü kabul beyan ve taahhüt eder

9.4. Sağlayıcı işbu maddenin 3.fıkrasında sayılan ve sayılmasa dahi ilgili kanunlarca taşıtılması yasak olan maddeleri taşıtmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hususta oluşmuş ve oluşacak doğrudan ve dolaylı tüm zararlardan Alıcı münferiden sorumludur

9.5. İşbu hizmetin ifası kapsamında; kırılacak, bozulacak, hasar görebilecek şekildeki ürünler ve hizmete konu eşyaların tamamı Alıcı tarafından hasar görmeleri engellenecek şekilde paket, sargı ve sabitlenmesi yapılarak Kurye’ye verilecektir. bu hususların hiç veya eksik şekilde yerine getirilmesi sonucunda doğacak olan doğrudan ve dolaylı tüm zararlardan Alıcı münferiden sorumlu olacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6. İşbu sözleşme tahtında verilecek olan hizmetin kapsamı yalnızca taşıma faaliyeti olup, Alıcı tarafından yükleme ve boşaltma konusunda Sağlayıcı’dan hizmet beklenemez. Alıcı bu hususta bilgilendirilmediğini hiçbir şartta Sağlayıcıya karşı ileri sürmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7.Alıcı, İşbu sözleşmenin kurulması için verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Verilen bilgilerin gerçeğe uygun olmaması sebebiyle doğacak doğrudan ve dolaylı tüm zararlardan gerçeğe aykırı bilgi veren Alıcı sorumludur.

9.8.Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Platforma kayıtlı Kurye’ye ait olup; aksi takdirde doğabilecek her türlü mali, idari, hukuki ve cezai sorumluluk münferiden Kurye’ye aittir. Bu hususta Sağlayıcı’dan hiçbir hak talep edilemez.

9.9.Kurye’nin seçiminde, gözetim ve denetiminde Sağlayıcı’ya isnad edilecek bir kusurun bulunmadığı durumlarda tüm zarar veya ziyandan Kurye gerçek veya tüzel kişi münferiden sorumludur. Bu zararlara ilişkin Sağlayıcı’dan hiçbir hak talep edilemez.

9.10.Sözleşmedeki edimlerin ifasıyla birlikte Alıcı Kurye ile yapılan sözleşmede halefiyet ilkesi gereği tek başına taraf hale gelir.

9.11.Alıcı; işbu sözleşmenin ifası kapsamında sözleşmeye konu faaliyetlerin gerçekleştirilmesini talep ettiği gönderisini, yuklego.com sitesi üzerinden oluşturulan randevu tarihinde ve saatinde hazır bulundurmakla ve yine makul süre içerisinde yüklemek ve boşaltmakla yükümlüdür. Aksi halde gecikme süresince Kurye’nin beklediği süre mühletinde kanundan doğan bekletilme ücretti hakkı mahfuzdur.

9.12.Yük ve gönderi’nin işleme tabi tutulması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında oluşacak olan zarardan Alıcı münferiden sorumludur. Sağlayıcı ve Kurye’nin; yükleme veya boşaltmaya ilişkin hiçbir vaadi ve sorumluluğu yoktur. Taraflar bu durumu bilmediğini birbirlerine karşı hiçbir şartta ileri süremez.

10. ÖZEL HÜKÜMLER

11.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek Alıcı’ya ait ad, soyad, e-posta adresi,, mali veriler vb. bilgiler; * Sipariş almak, hizmetleri sunmak, hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, Alıcı’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile Alıcı ile Sağlayıcı arasında kurulan mesafeli hizmet sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin Sağlayıcı tarafından sağlanabilmesi için yukarıda sayılan verileri yuklego.com süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncelleyebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

11.2. Alıcı tarafından yuklego.com’a girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Yuklego.com kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Alıcı’ya ait cihazlardan girildiğinde Alıcı tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcı’ya aittir.

11.3. Alıcı, yuklego.com’da belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. Alıcı bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Alıcı, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda Yuklego.com her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde Alıcı’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

12. HİZMETİN FİYATI

Hizmetin satış fiyatı, Sözleşme’nin 8.maddesinin 4.fıkrasında belirtilen sipariş tablosunda yer alan fiyattır. Sözleşme'nin 8. Maddesinin 3.fıkrasındaki hükümler saklıdır

10. ÖDEME

10.1. ALICI Platform üzerinden talep etmiş olduğu Hizmet bedelinin tamamını YUKLEGO.COM sitesinde veya mobil uygulamasında kendisine sunulan ödeme yöntemleri aracılığıyla (IYZICO) veya KURYE’ye peşin olarak ödemekle yükümlüdür.

10.2. Alıcı tarafından ödemenin Kurye’ye elden verilme yöntemiyle gerçekleştirilmesi durumunda, ödeme; Hizmet’in ifasının tamamlanmasından sonra Kurye’ye verilmek zorundadır.

10.3. Alıcı tarafından ödemenin, Kurye’ye elden verilme yöntemiyle gerçekleştirilmesi durumunda, Alıcı’nın Kurye’ye işbu Sözleşme kapsamında bildirilmiş olan bedelden fazlasını vermesi halinde, ödenen ek bedele ilişkin Sağlayıcı’nın hiçbir sorumluluğu yoktur. Kurye ancak Sözleşme’nin 8.maddesinin 3.fıkrasında belirtilen ek ücreti talep edebilir. Bu hal saklı kalmak kaydıyla, Sağlayıcı ödenecek ek bedellere ilişkin uyuşmazlıkların muhatabı veya tarafı değildir. Taraflar bu durumu bildiğini gayri kabili rücü kabul beyan ve taahhüt eder.

14. DİĞER HÜKÜMLER

Alıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve hizmet bedelini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Sağlayıcı’nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

15. BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

15.1. İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır.

15.2. Alıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Sağlayıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

15.3. Alıcının, gönderisi’nin zıyaindan veya hasara uğramasından doğan istem hakları; gönderi’nin zıyaa veya hasara uğramış olduğu açıkça görülüyorsa, en geç ifanın tamamlanması anına kadar Sağlayıcı’ya veya Kurye’ye, ilgili hasarın açıkça belli olduğu fotoğraf ile birlikte Bildirilmelidir. Bildirim yazılı olarak [email protected] adresine en geç yukarıda belirtilen zamana kadar yapılmalıdır. Aksi taktirde kullanıcı gönderi’nin zıyaından veya hasara uğramasından dolayı herhangi bir talepte bulunamayacak olup; Kurye’ye karşı belirtilen sürelerden sonra herhangi bir hak ileri süremeyecektir. Bu durumda söz konusu zıyaı veya hasardan Alıcı sorumludur. Tamir veya yerine yenisinin alınmasını gerektiren ve bu kapsamda kalan zararların giderilmesinde gönderi’nin değerini belgeleyen dökümanların kullanıcı tarafından sunulması zorunlu olup; aksi taktirde Sağlayıcı ve/veya Kurye tarafından belirlenen bedeller esas alınacaktır. Hizmetin satış fiyatı, Sözleşme’nin 2.maddesinin 4.fıkrasında belirtilen sipariş tablosunda yer alan fiyattır. Sözleşme'nin 2. Maddesinin 3.fıkrasındaki hükümler saklıdır.

16. CAYMA HAKKI

16.1. Alıcı hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmeti teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir.

16.2. Cayma hakkı ve Sözleşme’ye ilişkin bildirimler yuklego.com’da belirtilen iletişim kanalları ile yapılabilecektir. Cayma bildiriminin yapılacağı iletişim kanallarına yuklego.com linkinden ulaşılabilir

16.3. Cayma hakkının kullanılması için mevzuat hükümlerine göre ve Yuklego.com’da sunulacak cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır.

16.4. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde hizmet bedeli Alıcı’ya ödediği şekilde iade edilir.

16.5 Alıcı’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan hizmetin çeşitli sebeplerle yerine getirilememesi veya hakem heyeti kararları ile Alıcı’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

a..Alıcı hizmeti kaç taksit ile aldıysa Banka Alıcı’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Sağlayıcı bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Alıcı’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Alıcı’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve Alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

17. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

17.1. Alıcı aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Sağlayı’cının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler

girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,

c) ) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,

d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

e)Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler

f) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler

g) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

h)Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ı) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile Alıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

i) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

18. CAYMA HAKKINA İLİŞKİN ÖZEL ŞARTLAR

Alıcı’nın, yuklego.com üzerinden almış olduğu hizmetin ifasına, randevunun oluşturulması ve Kurye tarafından yapılacak teyit aramasıyla birlikte başlanmış sayılır. Bu durumda işbu sözleşmenin 18.maddesinin (g) bendi ve (h) bendi gereği cayma hakkı kullanılamaz.

19. SAĞLAYICI TARAFINDAN HİZMETİN İPTALİ

19.1. Sağlayıcı, Alıcı tarafından hizmetin satın alınmasından sonra, hizmeti ifa edecek olan Kurye’lerden herhangi birinde müsaitlik olmaması durumunda rezervasyonu iptal edebilir. Bu durumda eğer ödeme alınmış ise, ödeme Alıcı’ya tamamen iade olunur.

19.2. Hizmetin satın alınması süresince, hizmetin gereği gibi yerine getirilmesi için alınan bilgilerde Alıcı’dan kaynaklı bir hatanın olması durumunda Sağlayıcı’nın bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu durumda hatalı olan Alıcı, kendi hatasından kaynaklı olarak Kurye’nin uğramış olduğu zararı Sözleşme’nin 9. Maddesinin 10.fıkrası uyarınca tazmin etmekle yükümlüdür.

20. YÜRÜRLÜK

20 (yirmi) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, işlem tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası Alıcı’nın üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca e-posta ile de gönderilebilecektir.