Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

YÜKLEGO MOBİL TEKNOLOJİ MÜŞTERİ/KULLANICI VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE RIZA METNİ

1. KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ

Yüklego Mobil Teknoloji (kısaca “Yüklego” veya “Şirket”) olarak https://yuklego.com uzantılı internet sitemizi ve/veya mobil uygulamamızı ziyaret etmenizden, Şirketimiz ve hizmetlerimize gösterdiğiniz ilgiden memnuniyet duyuyoruz. İnternet sitemizi ve/veya mobil uygulamamızı ziyaretiniz ve site ve/veya mobil uygulama üzerinden yapmış olduğunu işlemler sebebiyle, bizimle kişisel verilerinizi paylaşıyor olabilirsiniz. Internet sitemizi ve/veya mobil uygulamamızı ziyaretiniz sırasında bize aktardığınız ve kaydettiğimiz kişisel verileriniz azami dikkat ve özen gösterilerek korunmakta ve yürürlükte olan veri güvenliği kuralları doğrultusunda işlenmektedir. Internet sitemiz ve/veya mobil uygulamamız, veri güvenliği açıklaması olmayan başka sunucuların internet sitelerine linkler de içerebilir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA VE RIZA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca veri sorumlusu olan Şirketimiz; kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği Kanun’un 11. maddesinde sayılan hakları konusunda veri sahiplerini bilgilendirme yükümlülüğü bulunmaktadır.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, Kanun uyarınca, Şirketimiz müşterilerinin/kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması ve 2.c. nolu maddede belirtilen kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile kaleme alınmıştır.

a. Veri Sorumlusunun Kimliği

Kanun’un 3/1 (ı) maddesinde de veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10/1 (a) maddesinde de veri sahibine, veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir.

Yüklego, gerek bu internet sitesi ve/veya mobil uygulama gerekse diğer mecralarda bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sebebiyle Kanun kapsamında, “veri sorumlusu” sıfatını haiz olabilir. Bu çerçevede “veri sorumlusunun kimliği”, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde şahıs şirket olarak kurulmuş olup; Şirket merkezi Kaptanpaşa Mah., Yay Sokak., No: 72/B, Beyoğlu, İstanbul adresinde bulunan Yüklego Mobil Teknoloji Şirketi’dir.

b. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, Kanun’un 4. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Yüklego’nun yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde Kanun başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasıdır. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, https://www.yuklego.com internet adresinden ulaşabileceğiniz Yüklego Mobil Teknoloji Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda yer verilmiştir.

c. Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Kanun’un 5/2 ve 6/3 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarının karşılanmadığı aşağıdaki hallerde kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imzalanması ile vermiş olduğunuz rıza doğrultusunda işlenebilecektir. Onay vermemeniz veya daha önce vermiş olduğunu onayları geri almak istemeniz halinde bilgileriniz erişime kapatılarak bu amaçlarla kullanımlarına son verilecektir.

Bu kapsamda; kişisel verileriniz tarafınıza ürün ve hizmetlerin pazarlanmasına ilişkin süreçler ile ürün ve hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası kapsamında kullanıcı alışkanlıklarının tespit edilerek hedefleme, profilleme ve analizlerin yapılması, tarafınıza özelleştirilmiş içeriklerin sunulması amacıyla işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

d. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; bu site ve/veya mobil uygulama üzerinden Şirketimiz hizmetlerinin satış ve pazarlamasının yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçları dahilinde iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, (Belirtilenler sınırlı olmamak üzere; hizmet veren nakliyeciler ve benzerleri) hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişilerine, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

e. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz şirketimiz Yüklego tarafından, ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla rezervasyon oluşturma talebiniz sırasında ve Şirketimiz ile akdetmiş olduğunuz sözleşmeler dahil farklı kanallarla ve yasalara uygun olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

f. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.yuklego.com internet adresinden ulaşabileceğiniz Yüklego Mobil Teknoloji Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle birlikte tarafımıza iletebilirsiniz. Yüklego, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde değerlendirecek ve ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirketimizin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin Kanun’un 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

3. GÜVENLİK

Şirketimizce toplanmasına izin verdiğiniz kişisel verilerinizi, kayıp, hasar ve yetkisiz kişilerin erişimine engel olmak amacıyla koruyor ve bu amaçla bir kısım güvenlik önlemlerini uyguluyoruz. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik ilerlemeler ile birlikte sürekli gelişme içerisindedir.

Tüm bu hususlarla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.yüklego.com internet sitesinde yer alan Yüklego Mobil Teknoloji Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Tüm bu konularda ek bilgi almak, talep ve şikayetlerinizi iletmek için aşağıdaki iletişim kanallarından bizlere ulaşabilirsiniz.

Kaptanpaşa Mah. Yay Sokak No:72/B Beyoğlu / İstanbul

[email protected]

Whatsapp : 05332215546